Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN CreBo Funproducts

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Crebo Funproducts opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke  bevestiging nodig.

Aanbiedingen en overeenkomsten

2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de  prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Crebo Funproducts of (begin van) feitelijke uitvoering door Crebo Funproducts van de verhuur.

4. Door of vanwege Crebo Funproducts verstrekte documentatie, gebruiks-  en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Crebo Funproducts, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.

6. Tenzij anders is overeengekomen is Crebo Funproducts gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.

Betaling

7. De door Crebo Funproducts opgegeven prijzen luiden in Euro's inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van Crebo Funproducts aangegeven prijzen luiden inclusief 21% BTW.

8. Betaling van de factuur dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het verhuurde ten kantore van Crebo Funproducts dan wel ten tijde van aflevering van het verhuurde, storting of overschrijving op de bankrekening van Crebo Funproducts, na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van
Crebo Funproducts.

9. Betaling van het aan Crebo Funproducts toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting voor aanvang van de verhuur aan Crebo Funproducts te geschieden

10. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Crebo Funproducts toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet is verhuurder niet gehouden aan zijn verplichting te voldoen.

11. Na het sluiten van de overeenkomst is Crebo Funproducts gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

12. Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Annulering

13. Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst.  Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering is huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd.

Regeling ten aanzien van verhuur van objecten

14. De verhuurde objecten blijven eigendom van Crebo Funproducts en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Crebo Funproducts.

15. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat Crebo Funproducts, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat
personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.

16. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Crebo Funproducts kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na
retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.

17. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Crebo Funproducts, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven.

18. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Crebo Funproducts geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Crebo Funproducts hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Crebo Funproducts te vergoeden. Indien door deze schade Crebo Funproducts zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der
huurpenningen.

19. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de
huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

20. Voor zover het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden dan prevaleren de artikelen 15 tot en met 20.

Aansprakelijkheid

21. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

22. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 19 genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

23. Crebo Funproducts is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Crebo Funproducts of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover Crebo Funproducts een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

24. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 24 bepaalde, is Crebo Funproducts niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Crebo Funproducts ter zake van eventuele vorderingen van derden.

25. Indien Crebo Funproducts ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Crebo Funproducts nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het  gevolg is van opzet of grove schuld van Crebo Funproducts of zijn leidinggevende ondergeschikten.

26. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Crebo Funproducts ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Overmacht

27. In geval van overmacht is Crebo Funproducts bevoegd zonder  rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

28. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Crebo Funproducts aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

29. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan Crebo Funproducts het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht  op schadevergoeding en kan Crebo Funproducts nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

Ontbinding

30. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Crebo Funproducts bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
In de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Crebo Funproducts voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.

31. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Crebo Funproducts gehouden is tot enige schadevergoeding.

32. Alle vorderingen die Crebo Funproducts in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Slotbepalingen

33. Indien één of meer bepalingen uit de tussen Crebo Funproducts en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door  hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

34. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.

35. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

36. Elk geschil tussen Crebo Funproducts en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin Crebo Funproducts is gevestigd  worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.


 
Aanvulling:

Buma/STEMRA/SENA-rechten t.a.v. Karaoke apparatuur

Alle kosten met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA.


CreboFunproducts 2010

Crebo Funproducts , Peppelenwei 36, 6836 EP Arnhem, Tel: 026-3236830